> Bảo dưỡng nhanh

Bảo dưỡng nhanh

Đến với dịch vụ Bảo dưỡng nhanh, xe của khách hàng sẽ được ưu tiên thực hiện trong khoang riêng biệt bởi 02 Kỹ thuật viên với đầy đủ các hạng mục kiểm tra và bảo dưỡng, đảm bảo theo đúng quy trình tiêu chuẩn của Mitsubishi Motors cùng với sự đầu tư về các trang thiết bị chuyên dụng.
* Áp dụng đối với các cấp Bảo dưỡng định kỳ thông thường (không bao gồm các cấp bảo dưỡng lớn).

Đến với dịch vụ Bảo dưỡng nhanh, xe của khách hàng sẽ được ưu tiên thực hiện trong khoang riêng biệt bởi 02 Kỹ thuật viên với đầy đủ các hạng mục kiểm tra và bảo dưỡng, đảm bảo theo đúng quy trình tiêu chuẩn của Mitsubishi Motors cùng với sự đầu tư về các trang thiết bị chuyên dụng.
* Áp dụng đối với các cấp Bảo dưỡng định kỳ thông thường (không bao gồm các cấp bảo dưỡng lớn).

Đến với dịch vụ Bảo dưỡng nhanh, xe của khách hàng sẽ được ưu tiên thực hiện trong khoang riêng biệt bởi 02 Kỹ thuật viên với đầy đủ các hạng mục kiểm tra và bảo dưỡng, đảm bảo theo đúng quy trình tiêu chuẩn của Mitsubishi Motors cùng với sự đầu tư về các trang thiết bị chuyên dụng.
* Áp dụng đối với các cấp Bảo dưỡng định kỳ thông thường (không bao gồm các cấp bảo dưỡng lớn).