DỰ TOÁN CHI PHÍ

Mẫu xe
Phiên bản
Nơi đăng ký trước bạ:
Tỉnh thành phố
Khu vực (*)
(*)

Khu vực I: Gồm TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Khu vực II: Gồm các TP trực thuộc trung ương (trừ TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh), các TP trực thuộc tỉnh và các thị xã

Khu vực III: Gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên

Giá xe (bao gồm VAT) :
Lệ phí trước bạ
- Mức lệ phí :
- Thành tiền :
Phí kiểm định :
Lệ phí đăng ký :
Phí sử dụng đường bộ (1 năm) :
Bảo hiểm TNDS (1 năm) :
TỔNG CỘNG (VNĐ) :

Lưu ý: Phí sử dụng đường bộ/năm: Cá nhân: 1.560.000 VNĐ; Công ty: 2.160.000 VNĐ. Bảo hiểm nhân sự: Xe 5 chỗ
Kinh doanh: 847.000 VND; Xe 7 chỗ kinh doanh: 1.023.000 VND
Mức biểu phí trên đây là tạm tính và có thể thay đổi do sự thay đổi của thuế và các bên cung cấp dịch vụ khác.